Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok - INNERGO
Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok

Napisany przez 17 lutego 2020 No Comments

Innergo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 (od 01.04.2019 do 31.03.2020) oraz za rok obrotowy 2020 (od 01.04.2020 do 31.03.2021).

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o przesłanie ofert na adres: finanse@innergo.pl w terminie do dnia 25 lutego 2020 r., do godz. 18.00

Od firmy audytorskiej oczekujemy:
1) zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
2) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
3) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu do spotkań informacyjnych z Zarządem Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

Oferta powinna zawierać :
a) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą :
– formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
– wpisu na listę firm audytorskich,
– liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
– składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
b) oświadczenia firmy audytorskiej o:
• spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
• wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art, 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
f) wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce,
g) rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, w przypadku kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 26 czerwca 2020 r.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 26 czerwca 2021 r.

Innergo Systems Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.